Romanian offshore wind energy law

On 8 May 2024, Law no. 121/2024 on offshore wind energy (the “Law“) was published in Part I of Official Gazette of Romania No. 421, which will enter into force on 7 June 2024.

Among the regulated aspects, the Law provides for the following:

• The Ministry of Energy will start, within 3 months of the entry into force of the law, an expert study on the basis of which the concession procedure and the activities for exploration, construction of offshore wind power plants and their operation will be prepared.

• Based on the expert study in question, the Government shall approve, by 31 March 2025, the list of offshore wind perimeters that are subject to concession. In addition, the Law provides that by 30 June 2025, the Government shall approve the concession related norms, the amount of the royalties and taxes as well as, if the case, the subsidy scheme. The Government Decision will also contain the timetable for the concession phases.

• The exploration of the offshore wind perimeter and the construction and operation of the offshore wind power plant can only be carried out under a concession contract with the Ministry of Energy, on the basis of a competing procedure organized for each perimeter/ group of perimeters.

• The Law provides eligibility criteria for participating in the competing procedure, including the obligation for foreign entities to have established upon submitting the offer a Romanian subsidiary, which shall become the titleholder of the rights and obligations stemming from the concession agreement.

• The concession contract is concluded for a period of not more than 30 years, with the possibility of a single extension period of not more than 10 years.

• The concession contract owner shall provide a financial guarantee for the proper execution of the contract, including in the case of decommissioning projects, and for the repair of environmental damage, and conclude an insurance contract in respect of the constructions built on the offshore wind perimeter.

• During the concession period, concessionaires have the right to operate the offshore wind farm for a maximum of 2 years from the time of signing the concession contract, with the right to extend for a maximum of 6 months for justified reasons and with the consent of the granting authority.

• Concessionaires are obliged to carry out exploration work within the concession perimeter only.

• The exploration permit is granted to the concessionaire by the Ministry of Energy after the conclusion of the concession contract.

• The Law provides for the need to obtain an energy capacity setting up permit, which is issued by ANRE, and then the works are carried out based on the development approval issued by the Competent Authority for the Regulation of Offshore Petroleum Operations in the Black Sea – “ACROPO” (which will be reorganised as the Competent Authority for the Regulation of Offshore Operations in the Black Sea – “ACROPO”); the development approval shall also authorize the related onshore construction works.

• According to the Law, ANRE will issue by 31 December 2024, the regulations concerning the issuance of the setting up permit for offshore wind capacities, while, by the same date ACROPO shall issue norms concerning the issuance of the development approval.

• The grid connection permit shall be among the prerequisites for obtaining the development approval. By 31 December 2024, ANRE shall issue the sample grid connection permit, connection agreement and connection certificate for offshore wind capacities.

• Within a maximum of 12 months from the time the development approval is issued, the concessionaire is obliged to start construction works. From the date of commencement of the works, the development approval is valid for maximum 5 years.

• The works will also go through a works acceptance procedure, which will be approved by 30 June 2025, by Government Decision. After the acceptance of the works and the testing period, ANRE issues the electricity production license, according to its own regulations;

• For the benefit of concessionaires, restrictions on the right of ownership of land and property owned privately by the State or by other natural or legal persons may be imposed for the entire duration of the operations for the exploitation of offshore wind energy or the construction; of offshore wind power plants. Such limitations shall also be exercised without registration in the land registry, subject to the prior payment of fair and equitable compensation and appropriate indemnities as agreed by the parties, or, if the parties do not agree, by court decision;

• The concessionaires of offshore wind farms are expressly qualified as operators of essential services and are thereby subject to the related cybersecurity regulations.

• The law provides specific facts that amount to misdemeanors (unless they amount to crimes subject to the criminal law) sanctioned mainly by fines.

This snapshot has been prepared by Monica Iancu, partner, Vasile Soltan, associate and Alina Zaharia, junior associate.

https://rlw.juridice.ro/23644/offshore-wind-energy-law-a-new-wind-into-the-sails-of-the-romanias-energy-policy.html


Legea privind energia eoliană offshore

 

În data de 8 mai 2024, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 421, a fost publicată Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore („Legea”), care va intra în vigoare la data de 7 iunie 2024.

Printre aspectele reglementate, Legea prevede următoarele:

• Ministerul Energiei va demara, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii, un studiu de specialitate în baza căruia va fi pregătită procedura de concesiune şi activitățile de explorare, construcție a centralelor electrice eoliene offshore și exploatare a acestora.

• În baza studiului de specialitate, Guvernul va aproba, până la data de 31 martie 2025, lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate. În plus, Legea prevede că, până la 30 iunie 2025, Guvernul va aproba normele privind procedurile de concesionare, cuantumul redevențelor și taxelor și, după caz, schema de sprijin. Hotărârea Guvernului va conține și calendarul etapelor de concesionare.

• Explorarea perimetrului eolian offshore, precum şi construcția şi exploatarea centralei electrice eoliene offshore se poate realiza exclusiv în temeiul unui contract de concesiune încheiat cu Ministerul Energiei în baza unei proceduri competitive organizate pentru fiecare perimetru/ grup de perimetre.

• Legea prevede condiții de eligibilitate pentru participarea la procedura competitivă, inclusiv obligația pentru entități străine, de a avea constituită, la data depunerii ofertei, o filială pe teritoriul României, care va avea calitatea de titular al drepturilor și obligațiilor care decurg din contractul de concesiune.

• Contractul de concesiune se încheie pentru o perioadă de cel mult 30 de ani, cu posibilitatea unei singure perioade de prelungire de cel mult 10 ani.

• Titularul contractului de concesiune trebuie să constituie o garanție financiară de bună execuție a contractului, inclusiv în cazul proiectelor de desființare, precum şi pentru repararea daunelor cauzate mediului, și un contract de asigurare, în ceea priveşte construcțiile edificate în perimetrul eolian offshore.

• Concesionarii au dreptul să exploreze perimetrul eolian offshore pentru o durată de maximum 2 ani de la momentul semnării contractului de concesiune, cu drept de prelungire pe o durată de maximum 6 luni, pentru motive justificate şi cu acordul autorității concedente.

• Concesionarii au obligația de a efectua lucrările de explorare numai în cadrul perimetrului concesionat.

• Permisul de explorare se acordă concesionarului de către Ministerul Energiei, după încheierea contractului de concesiune.

• Legea prevede necesitatea obținerii unei autorizații de înființare a capacității energetice, care se emite de către ANRE, urmând ca lucrările să se execute în baza aprobării de dezvoltare emise de către Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră – „ACROPO” (care se va reorganiza sub denumirea de Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Offshore la Marea Neagră – „ACROPO”); aprobarea de dezvoltare autorizează și lucrările de construire efectuate pe uscat aferente centralei eoliene offshore.

• Conform Legii, ANRE va emite până la data de 31 decembrie 2024, reglementările privind emiterea autorizațiilor de înființare pentru centrale electrice eoliene offshore, în timp ce, până la aceeași dată ACROPO va emite normele privind emiterea aprobării de dezvoltare.

• Avizul tehnic de racordare (ATR) va fi printre cerințele prealabile pentru obținerea aprobării de dezvoltare. Până la data de 31 decembrie 2024, ANRE va emite modele de aviz tehnic de racordare, contract de racordare și certificate de racordare specifice centralelor electrice eoliene offshore.

• În termen de maximum 12 luni de la momentul emiterii aprobării de dezvoltare, concesionarul are obligația demarării lucrărilor de construcție. De la data începerii lucrărilor, aprobarea de dezvoltare are o valabilitate de cel mult 5 ani.

• Lucrările vor trece și printr-o procedură de recepție a lucrărilor, care se va aproba până la data de 30 iunie 2025, prin hotărâre a Guvernului. După recepția lucrărilor şi perioada de probă, ANRE emite licența de producere a energiei electrice, conform reglementărilor proprii.

• În favoarea concesionarilor pot fi instituite limitări ale dreptului de proprietate asupra terenurilor şi bunurilor proprietate privată a statului sau a altor persoane fizice ori juridice pe toată durata realizării operațiunilor pentru exploatarea energiei eoliene offshore sau a construirii centralei electrice eoliene offshore. Astfel de limitări se exercită fără înscriere în cartea funciară, cu condiţia plății în prealabil a unei juste şi echitabile despăgubiri şi a indemnizațiilor corespunzătoare, stabilite prin acordul părților, ori, dacă părțile nu se înțeleg, prin hotărâre judecătorească.

• Concesionarii perimetrelor eoliene offshore sunt calificați în mod expres operatori de servicii esențiale, fiindu-le aplicabile normele în materie de securitate cibernetică.

• Legea prevede fapte care pot constitui contravenții (dacă nu sunt săvârșite astfel încât să constituie fapte penale) sancționabile, în principal, cu amenzi.

Acest sumar a fost pregătit de Monica Iancu, partener, Vasile Soltan, asociat și Alina Zaharia, asociat junior.

https://www.juridice.ro/735727/legea-privind-energia-eoliana-offshore-un-nou-avant-in-panzele-politicii-energetice-a-romaniei.html