Viorel Dinu, Partner Bondoc si Asociatii, attends London International Disputes Week 2023

Viorel Dinu, head of dispute resolution practice at Bondoc si Asociatii, attends London International Disputes Week, a series of conferences and seminars focused on debating the current issues of international arbitration and litigation practice, considered from the perspective of the actors who work in this areas in London, one of the most important disputes resolution centres for international transactions.

The main conference theme of this year was “Adapting to a changing world”, having as first subject the development of smart technologies and their impact upon the judicial procedures and the work of lawyers, experts, judges of all jurisdictions, an aspect which attracts maximum attention and concern. Till where the artificial intelligence shall be left to work for lawyers in the disputes they handle is a question which concerns and worries the legal community. While nobody could deny the help which the artificial intelligence may give for legal research, processing and condensing information, preparing documents or other work which would imply days or even months of work. The idea of a adjudication computer system, of a computer having decision making power in disputes between humans, as  judge has, is seen with great reserve, but, surprisingly or not is not absolutely rejected.

It is clear though that the artificial intelligence, in process of being formed, developed and regulated, shall invade the judicial field as well, and this must not scare or to determine lawyers to believe that they remain without the object of their work. In turn, taking over of the role of judge by the artificial intelligence raises principial issues of assumption of liability and ensuring the rule of law, implying also a public acceptance which does not seem to exist now.

A specific theme for European practitioners is represented by the imminent coming into force, in June 2023, of (EU) Directive  2020/1828 on representative actions for the protection of the collective interests of consumers which establishes at community level the obligation of the states to institute collective legal proceedings in consumer protection law, starting from the American “class action” mechanism. The interest areas already tested in collective actions field, which is expected to increase, concern potential environmental law collective actions, communications and social media.


Viorel Dinu, Partener Bondoc și Asociații, participă la London International Disputes Week 2023

Viorel Dinu, partener coordonator al practicii de litigii al Bondoc și Asociații, participă la London International Disputes Week, o serie de conferințe și seminarii axate pe dezbaterea problemelor de actualitate ale practicii internaționale de litigii și arbitraj, privite din perspectiva actorilor care acționează în acest domeniu în Londra, unul dintre cele mai importante centre de soluționare a disputelor pentru comerțul internațional.

Tema conferinței principale din acest an a fost “Adaptarea la o lume în schimbare”, având ca prim subiect dezvoltarea tehnologiilor informaționale și impactul acestora asupra procedurilor judiciare și a activității avocaților, experților, judecătorilor din toate jurisdicțiile, aspect ce suscită o maximă atenție și preocupare. Până unde va fi lăsată inteligența artificială să lucreze în locul avocaților în litigiile pe care le gestionează este o întrebare care preocupa iar uneori îngrijorează comunitatea juridică. În timp ce nimeni nu ar putea nega ajutorul pe care inteligența artificială îl poate da pentru activități de cercetare juridică, procesare și condensare de informații, pregătirea documentelor sau alte activități care ar presupune zile și chiar luni de munca umană, ideea unui computer adjudication system, a unui calculator care să aibă putere de decizie în litigiile dintre oameni, asemeni unui judecător, este privită cu mare rezervă, dar, surprinzător sau nu, nici nu este respinsă la modul absolut.

Este cert însă că inteligența artificială, în plin proces de formare, dezvoltare și reglementare, va invada inclusiv domeniul juridic, iar acest lucru nu trebuie să sperie și nici să determine avocații să creadă că vor rămâne fără obiectul muncii lor. În schimb, preluarea rolului de judecător de inteligența artificială ar ridica probleme principiale esențiale, de asumare a răspunderii și asigurare a preeminenței dreptului, implicând și o acceptabilitate publică ce nu pare a exista la acest moment.

O temă specifică pentru practicienii europeni o reprezintă intrarea în curând în vigoare, în luna iunie 2023, a Directivei (UE) 2020/1828 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor, care stabilește la nivel comunitar obligativitatea unei proceduri colective de judecată în dreptul consumatorilor, pornind de la modelul american de “acțiune de clasă” (class action). Ariile de interes deja testate în domeniul acțiunilor colective, care este de așteptat să ddobândească o mai mare amploare, privesc potențiale acțiuni de dreptul mediului, al domeniului comunicațiilor și social media.